انواع ويزا:
ويزا مي‌تواند به صورت single صادر شود كه در اين صورت به شما تنها اجازه يك بار ورود به آن كشور را مي‌دهد. همچنين‌ ويزاي شما ممكن است multiple باشد كه به اين ترتيب، شما امكان ورود و خروج متعدد به كشور صادركننده ويزا را در طي مدت اعتبار ويزا خواهيد داشت. پس اگر نياز به مسافرت بعدي به كشور مورد نظر خود را داريد، به خاطر اين‌كه مجبور نباشيد براي سفر بعدي ويزا بگيريد، سعي كنيد ويزايي با مدت اعتبار طولاني‌تر و به صورت multiple بگيريد. نكته مهمي كه ‌‌بايد به آن اشاره كرد، قانون عدم امكان تمديد ويزا براي ويزاهاي توريستي و ويزاهاي كمتر از ۶ ماه اعتبار است، البته در مواردي خاص مانند مشكلات پزشكي اين كار انجام مي‌شود. از ويزا به خوبي نگهداري كنيد به خاطر داشته باشيد كه در يك كشور خارجي، گذرنامه به منزله كارت شناسايي و برگه هويت شماست و همچنين داشتن ويزا به منزله ورود قانوني شما به خاك آن كشور است كه به همين دليل بايد در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد‌.
  انواع ويزاي كوتاه مدت
  1- تجاري
  مدارك قابل ارايه به شرح زير مي باشد
  گذرنامه متقاضي ويزا ( درصورت امكان گذرنامه هاي قديمي هم ارايه شود)
  يك نسخه فرم تقاضاي ويزا
  يك قطه عكس سايز 4.5*4.5 با زمينه سفيد
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  دعوتنامه ( كه شركت ژاپني صادر نموده است )
  برنامه سفر(كه شركت ژاپني صادر نموده است)
  مداركي مربوط به شركت دعوت كننده ( يكي از مدارك زير لازم مي باشد )
  يك قطه عكس سايز 4.5 *4.5 با زمينه سفي
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  دعوتنامه ( كه شركت ژاپني صادر نموده است )
  ضمانتنامه (كه شركت ژاپني صادر نموده است)
  برنامه سفر(كه شركت ژاپني صادر نموده است)
  مداركي مربوط به شركت دعوت كننده ( يكي از مدارك زير لازم مي باشد )
  الف- ثبت شركت ژاپني ( صادره در سه ماه اخير )HOJIN-TOKIBOTOHON
  ب- كپي از جديدترين تغييرات مربوط به شركت در KAISHA-SHIKI-HOU
  ج- مدرك مربوط به شركتها يا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
  د- جزوه ويا كاتالوگ
  نامه ماموريت براي متقاضي ويزا
  كپي روزنامه رسمي شركت ايراني
  مدارك تجاري بين شركت ايراني و شركت دعوت كننده ژاپني
  جواز كسب (ترجمه انگليسي رسمي مدارك فارسي، صادره در سه ماه اخير، مورد نياز است
  2- توريستي
  مدارك قابل ارايه به شرح زير مي باشد
  توجه : در مواردي در طول بررسي پرونده نيز مدارك اضافه خواسته خواهد شد )
  گذرنامه متقاضي ويزا ( درصورت امكان گذرنامه هاي قديمي هم ارايه شود)
  يك نسخه فرم تقاضاي ويزا
  يك قطه عكس سايز 4.5*4.5 با زمينه سفيد
  برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  مداركي كه توانايي پرداخت هزينه سفر را تاييد نمايد:
  گواهي رسمي درآمد ( چنانچه متقاضي درآمد ثابت ندارد پرينت كاركرد سه ماه اخير حساب بانكي قابل قبول است)
  ترجمه انگليسي رسمي مدارك فارسي، صادره در سه ماه اخير، مورد نياز است)
  3- ديدار از دوست
  مدارك قابل ارايه به شرح زير مي باشد
  ( توجه : در مواردي در طول بررسي پرونده نيز مدارك اضافه خواسته خواهد شد
  گذرنامه متقاضي ويزا ( درصورت امكان گذرنامه هاي قديمي هم ارايه شود)
  يك نسخه فرم تقاضاي ويزا
  يك قطه عكس سايز 4.5*4.5 با زمينه سفيد
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  مداركي كه روابط دوستي بين متقاضي ويزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عكس ،نامه و غيره )
  برنامه سفر ( توسط ضامني كه در ژاپن زندگي مي كند تهيه شده است)
  دعوتنامه (توسط ضامن كه در ژاپن زندگي مي كند تهيه شده باشد)
  ضمانتنامه :
  برگه اقامت محلي ضامن JUMIN-HYO
  توجه : در صورتيكه ضامن داراي مليت خارجي (به طور مثال ايراني باشد) كپي از پشت و روي كارت ثبت اقامت و كپي صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ويزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نياز است
  مداركي كه توانايي پرداخت هزينه سفر را تاييد نمايد:
  الف- در صورتيكه متقاضي ويزا هزينه سفر را مي پردازد: گواهي رسمي درآمد ( چنانچه متقاضي درآمد ثابت ندارد پرينت كاركرد سه ماه اخير حساب بانكي قابل قبول است) ب- در صورتيكه ضامن در ژاپن هزينه را مي پردازد، يكي از مدارك زيرلازم مي باشد:
  گواهي رسمي ماليات (مبلغ درآمد بايد ذكر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO كپي اظهار نامه تاييد شده درآمد ضامن كه شغل آزاد دارد ( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )
  گواهي رسمي درآمد تاييد شده توسط شهرداري SHOTOKU-SHOMEISHO حساب بانكي ( پرينت كاركرد سه ماه اخير حساب) (ترجمه انگليسي رسمي مدارك فارسي، صادره در سه ماه اخير، مورد نياز است)
  4- ديدار از اقوام
  مدارك قابل ارايه به شرح زير مي باشدتوجه : در مواردي در طول بررسي پرونده نيز مدارك اضافه خواسته خواهد شد
  گذرنامه متقاضي ويزا ( درصورت امكان گذرنامه هاي قديمي هم ارايه شود)
  يك نسخه فرم تقاضاي ويزا
  يك قطه عكس سايز 4.5*4.5 با زمينه سفيد
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  دعوتنامه (توسط ضامني كه در ژاپن زندگي مي كند تهيه شده است)
  برنامه سفر ( توسط ضامني كه در ژاپن زندگي مي كند تهيه شده است)
  مداركي كه روابط بين متقاضي ويزا و ضامن را مشخص نمايد. ( شناسنامه و ترجمه انگليسي رسمي آن)
  ضمانتنامه
  برگه اقامت محلي ضامن JUMIN-HYO
  توجه : در صورتيكه ضامن داراي مليت خارجي (به طور مثال ايراني باشد) كپي از پشت و روي كارت ثبت اقامت و كپي صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ويزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نياز است
  مداركي كه توانايي پرداخت هزينه سفر را تاييد نمايد: الف- در صورتيكه متقاضي ويزا هزينه سفر را مي پردازد: گواهي رسمي درآمد ( چنانچه متقاضي درآمد ثابت ندارد پرينت كاركرد سه ماه اخير حساب بانكي قابل قبول است) ب- در صورتيكه ضامن در ژاپن هزينه را مي پردازد، يكي از مدارك زيرلازم مي باشد
  گواهي رسمي ماليات (مبلغ درآمد بايد ذكر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO كپي اظهار نامه تاييد شده درآمد ضامن كه شغل آزاد دارد ( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )
  گواهي رسمي درآمد تاييد شده توسط شهرداريSHOTOKU- SHOMEISHO حساب بانكي (پرينت كاركرد سه ماه اخير) (ترجمه انگليسي رسمي مدارك فارسي، صادره در سه ماه اخير، مورد نياز است)
  5- شركت دركنفرانس و مسابقات ورزشي
  مدارك قابل ارايه به شرح زير مي باشدتوجه : در مواردي در طول بررسي پرونده نيز مدارك اضافه خواسته خواهد شد)
  گذرنامه متقاضي ويزا ( درصورت امكان گذرنامه هاي قديمي هم ارايه شود)
  يك نسخه فرم تقاضاي ويزا
  يك قطه عكس سايز 4.5*4.5 با زمينه سفيد
  شناسنامه متقاضي ويزا ( به همراه ترجمه انگليسي رسمي آن )
  دعوتنامه (توسط سازمان دعوت كننده در ژاپن تهيه شده است)
  ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت كننده در ژاپن تهيه شده است)
  برنامه سفر (توسط سازمان دعوت كننده در ژاپن تهيه شده است)
  مداركي مربوط به شركت و يا سازمان دعوت كننده (يكي از مدارك زير لازم مي باشد)
  الف- ثبت شركت ژاپني HOJIN-TOKIBOTOHONصادره در سه ماه اخير، توسط شركت اصلي در ژاپن)
  ب – مدرك مربوط به شركتها يا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU ج – جزوه ويا كاتالوگ
  مداركي كه توانايي پرداخت هزينه سفر را تاييد نمايد
  نامه ماموريت متقاضي ويزا
  ترجمه انگليسي رسمي مدارك فارسي، صادره در سه ماه اخير، مورد نياز است)
  كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برجمان محفوظ مي باشد.